Glina protiv celulita Shenemil 250 gr

GLINA PROTIV CELULITA vr{i drena`u limfnog sistema i elimini{e toksine - uzro~nike  infiltracija testaste konzistencije. Glina sadr`i ekstrakte ~empresa, lavande, `alfije, nevena, kamilice, kantariona, bikvice, br{ljana, divljeg kestena i vitamin C.                  250g

.

UPUSTVO ZA UPOTREBU KOD CELULITA: Le~enje je raznovrsno, po{to je i etiologija polimorfna. Potrebno je regulisati eventualne neurovegetativne smetnje. Potrebna je prvo detoksikacija organizma. Jedan od najefikasnijih, najstarijih i najbr‘ih  na~ina je detoksikacija toksina lekovitom glinom u neprekidnom trajanju od 60 dana. Glina se pije tri puta dnveno pre svakog obroka, da bi se vi{ak te~nosti zadr‘an u potko‘nom tkivu eliminisao sa toksinima. Istovremeno se fizikalnom terapijom, hidromasa‘om i masa‘om podsti~e uklanjanje toksina. Masa‘e ne smeju biti sna‘ne i bolne. Za masa‘u obavezno koristiti bazne uljne nosa~e od kantariona, br{ljana, hajdu~ke trave, bokvice, sa eteri~nim uljima koja imaju antitoksi~na dejstva i potpoma‘u rad limfnog sistema i ubrzavaju cirkulaciju krvi.  To su ulja ~empresa, lavande, limuna, pomorand‘e, ‘alfije i mandarine. Posle masa‘e ne treba prati ko‘u do 20 ~asova jer proces difuzije aktivnih supstanci i njihove interakcije je veoma dug. Na obolelim mestima treba nonstop mazati lekovitu glinu za celulit, jer ona omogu}uje da lekovite supstance prolaze kroz ko‘u (penetracijom, permeacijom i absorpcijom).  Glina se mo`e mazati 3-4 puta nedeljno ili svakog dana. Tako namazanu glinu treba nositi 1-2 sata najmanje ili se mo`e namazati uve~e pred spavanje, a ujutru je isprati. Nakon nedelju dana ko`a se mo`e isperutati jer se jo{ nije skinuo ro`asti sloj ko`e i preporu~uje se da se bar 2-3 puta nedeljno nanosi SUNNY – za{titna emulzija za sun~anje Shenemil (koja je namenjena  i za negu tela).

UPUSTVO ZA UPOTREBU KOD SPOLJNOG MAZANJE

TELA, KI^ME I PREDELA JETRE.

Jedan vrh kese isecite i glinu istiskujte, kao iz tube. Svake ve~eri namazati glinu, zatim preko nje staviti zavoj ili gazu, preko toga opet namazati glinu, zatim gaza ili zavoj. Ako otpada kada se zasu{i mo`e se pri~vrstiti pojasom ili {alom. Jednom do dva puta nedeljno se ma`e a preko zadnjeg sloja staviti par~e najlona, kako bi delovala dubinski do jetre. Posle upotrebe otvor kese samo slepiti prstima kako bi se spre~ilo isu{ivanje. Istim postupkom se ma`e i ki~ma.

Celulit predstavlja disfunkciju celularnog tkiva. Limfna drena‘a je u takvim slu~ajevima obi~no slaba, pa zbog toga mo‘e do}i i do infiltracije toksi~nih materija. U tom slu~aju pacijent mo‘e ose}ati bolove. Tkivo mo‘e biti tvrdo ili mekano na dodor, ko‘a postaje sun|erasta i li~i na pomorand‘inu koru. Pojava celulita je obi~no lokalizovana na butinama u predelu kukova, ali se mo‘e pojaviti i na rukama i ramenu. Javlja se u bilo kom ‘ivotnom dobu, nezavisno od te‘ine. Mo‘e se javiti ~ak i kod veoma mr{avih ljudi. Celulit je bolest povr{inskog i potko‘nog tkiva, usled  nakupljanja te~nosti (stalni otoci), ko‘a postaje tvrda, hrapava. Ta~an uzrok pojavi celulita se nezna, ali postoje hipoteze. To su: hipoteza o endokrilnim poreme}ajima, naro~ito o ovarijalnim disfunkcijama: hipoteza o metaboli~kim poreme}ajima a naro~ito metabolizmom belan~evina: hipoteza o alergijskim manifestacijama prouzrokovanih postojanjem gnojnih ‘ari{ta u organizmu (toksina); hipoteza poreme}aja jetre i psihoneurogena hipoteza. Kod ovog oboljenja, odnosno kozmeti~kog defekta, dolazi do degenerativnih promena na elasti~nim i vezivnim tkivima u dermu i vezivnim pregradama u hipodermu, uz nagomilavanje  (retencije) te~nosti.

Hipoteza lo{e funkcije jetre sa op{tom itoksikacijom organizma, mo‘e biti posledica lo{e ishrane, preteranog rada, emocionalnih stresova, nedovoljnog kretanja. Naj~e{}e se skup hipoteza mo‘e generalisati kao posledica neuravnote‘nog delovanja endokrilnog sistema, ali mo‘e biti i posledica disfunkcije jajnika, {to je na primer slu~aj u menopauzi. Endokrilna je svaka ‘lezda koja ne lu~i svoj sekret u izvodni kanal nego direktno u krv ili nervni sistem. Endokrilni sistem se sastoji od pet glavnih ‘lezda: tireoideje, paratireoidnih ‘lezdi, nadbubre‘na ‘lezda, gonada (testisa i jajnika) i hipofize, koja kontroli{e, podsti~e ili ko~i rad ve}ine endokrilnih ‘lezda. Endokrilne ‘lezde lu~e hormone koji se prenose krvlju i deluju na rad ostalih organa. KLINI^KA SLIKA: Promene su naj~e{}e lokalizovane u predelu kukova i na spolja{njim stranama butina, a re|e na unutra{njim stranama butina u predelu kolena i sko~nih zglobova. Postoje infiltracije testaste konzistencije, nezavisno ograni~ene. Ko‘a nad ovim promenama li~i na pomorand‘inu koru. Naime, palpacijom (opipom) se ose}aju tvrdine veli~ine le{nika ili tre{nje. Ko‘a je , ina~e ili normalna ili je pak lako edematozna, sa pigmentacijama ili teleangiektazijama. Ove su promene na pritisak bolne.

Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlje Leskovac.