Ulje za erotsku masažu

 

ULJE ZA EROTSKU MASAŽU - Preventiva kod seksualnog odnosa, daje senzibilni nadra`aj, isparljive komponente daju psiholo{ki efekat. [titi sluzoko`u `ene za vreme odnosa. Bazna osnova su uljni ekstrakti kantariona, hajdu~ke trave, kamilice sa eteri~nim uljima geranijuma, lavande, `alfije, cimeta i sl. Oboga}en vitaminom E. 20 ml

 

 

 

 

Erotska masa`a poznata je još od davnina. Erotska masa`a je  spoj telesnog i mentalnog, i kada se pravilno izvodi mo`e biti senzualna i erotska baš onoliko koliko vi  `elite da bude. Klju~ dobre masa`e je u pripremi. Danas su stvari mnogo suptilnije. Samo priprazite ulje za erotsku masa`u  mo`e oštetiti kondom od lateksa!

Osnovna uloga ulja je preventiva kod seksualnog odnosa, senzibilni nadra`aj, psiholo{ki efekat isparljivih komponenti kao i za{tita sluzoko`e `ene za vreme odnosa.

 

SASTAV: Ekstrakti kantariona, hajdu~ke trave, kamilice, nevena, masla~ka u hladno ce|enom ulju, zatim eterska ulja bergamota, geranijuma, ruzmarina i maj~ine du{ice.

Etarsko ulje bergamota se koristi kod zapaljenja materice i penisa, lavande kod bolnih menstruacija, problema sa gljivi~nim oboljenjima polnih organa i dr. Etarsko ulje ruzmarina je dobar afrodizijak, ja~a polni nadra`aj, povoljno deluje na psihu. Etarsko ulje maj~ine du{ice pozitivno deluje  na bakterijske i virusne infekcije. Ovakva aromaterapeutska kombinacija deluje prevashodo na autonomni nervni sistem, direktno nas relaksira.

 

UPOTREBA: za vreme seksualnog odnosa mu{karac vi{e puta obla`e vrh uda uljem, ~ime omogu}uje bolju samoregulaciju i produ`ava erekciju. Istovremeno ulje se koristi za masa`u erogenih zona `ene, ~ime dopunski upotpunjuje ose}aj opu{tenosti i zadovoljstva. Ulje za erotsku masa`u u vagini ~ini za{titnu atmosferu za `enu sa aspekta gljivi~nih, virusnih i bakterijskih infekcija. Ulje {titi `enu i mu{karca od  o{te}enja sluzoko`e, ~ime smanjuje efekat infekcije pomo}u krvi. Mo`e se od vate napraviti tampon na koji se nanese ulje i koristiti kao vaginaletu u toku no}i.

Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlje Leskovac.