Politika kvaliteta

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA

(Politika kvaliteta, zastita zlvotne sredine, zastite zdravlja i bezbednosti na radu)

SHENEMIL Nis bavi se istrazivacko-razvojnim i proizvodnim programom na bazi lekovite gline i proizvodnjom
preparata od lekovitog bilja.
U cilju ostvarivanja strategije, vizije i rnisije drustva, poslovni uspeh zasniva na visokoj profesionalnosti i kvalitetu
svojih proizvoda, kao i partnerskom odnosu, kako sa podugovaracirna i isporuciocima, tako i sa kupcima, krajnjim korisnicima, kao i drugim zainteresovanim stranama, a sve u cilju zadovoljenja njihovih zahteva i potreba iz domena poslovanja. Rukvoodstvo SHENEMIL-a Nis pokazuje liderstvo i posvecenost, i snosi odgovomost za
uspostavljanje, implementaciju, integraciju i odrzavanje integrisanog sistema menadzmenta kroz:

 • ispunjavanje svih zahteva i ocekivanja korisnika i drugih relevantnih zainteresovanih strana,
 • konstantnu analizu poslovnog okruzenja i uocavanja rizika i prilika za poslovanje,
 • posvecenost rukovodstva: primeni liderskih vestina, privrzenosti i aktivnom ucescu u svim procesima
  integrisanog sistema menadzmenta;
 • potpunu i blagovremenu uskladenost sa zakonima, propisima i drugim zahtevima svih zainteresovanih
  strana,
 • stalno poboljsavanje sistema kvaliteta, zastite zivotne sredine, zastite zdravlja i bezbednosti na radu,
  drustvene odgovomosti i primeni preventivnih mera radi kontinualnog unapredenja integrisanog menadzment sistema,
 • svi nasi poslovni procesi su rukovodjeni principima odrzivosti i dugorocne brige za zivotnu sredinu,
 • identifikaciju rizika iprilika koje mogu imati uticaj na poslovanje organizacije, kao i na odlucivanje
  zasnovano na rizicima;
 • obezbedenje strucnog, kvalitetnog i kreativnog kadra i ukljuCivanje svih zaposlenih u uspostavljanje,
  odrzavanje i unapredenje integrisanog sistema menadzmenta,
 • odrzavanje i kontinuirano unapredenje znanja, vestina, kompetentnosti i svesti zaposlenih 0 zahtevima
  integrisanog sistema menadzmenta,
 • primenu procesnog pristupa i razmisljanja zasnovanog na rizicima,
 • primenu principa upravljanja rizcima na svim organizacionim nivoima,
 • donosenje odluka zasnovanih na cinjenicarna;
 • parterski odnos sa kupcima, isporuciocima i autsorse organizacijama u uspostavljanju, odrzavanju i
  unapredenju integrisanog sistema menadzmenta, kao i ispunjenju zahteva svih zaintresovanih strana;
 • uspostavljanje i upravljanje uzajamno korisnim odnosima sa svim zainteresovanim stranama;
 • poslovni procesi su realizovani na nacin koji osigurava zdravlje i bezbednost zaposlenih i drugih
  zainteresovanih strana na koje nasi procesi mogu da uticu
 • prosirivanje postojecih kapaciteta, i asortimana proizvodai.usluga organizacije, kroz razvoj novih
  proizvoda, metoda, tehnika rada i procesa, kao i razvoj postprodajnih aktivnosti;
 • optirnizaciju troskova;
 • zadrzavanje postojecih i osvajanje novih trzista,
 • obezbedivanje prepoznatljivosti imidza drustva na domacem i ino – trzistu,
 • unapredivanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih, kao i zivotne i radne sredine.

Rukovodstvo i svi zaposleni u SHENEMIL-u Nis kroz svakodnevno obavljanje svojih aktivnosti, rukovodeci se
principom kontinualnog unapredenja integrisanog menadzment sistema, prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OH&S 45001:2018 iispunjavanjem postavljenih ciljeva, na efikasan i efektivan nacin,
uspostavice sklad izmedu interesa drustva i interesa zainteresovanih strana.